Flytting

Pregabalin to buy uk http://devrimcicephe.org/vistawkoe/2565 Europe AS har gjennomført en rekke større relokaliseringsprosjekter og har bred kompetanse på området

  • En flytteprosess kan grovt skissert deles inn i 3 faser:
  • Kartlegge behovet ut fra en behovsanalyse og utarbeide en prosjektplan i samarbeid med kunde. Dette gir også en kostnadsramme for oppdraget. I denne fasen har vi tett oppfølging med kunden og vi beskriver tydelig hvem som gjør hva, og hvorfor
  • Gjennomføring av prosjektet. Personell med god kompetanse og hensiktsmessig utstyr sikrer en profesjonell gjennomføring av prosessen. I gjennomføringsfasen har vi høyt fokus på HMS og miljø.
  • Evaluering og sluttføring av oppdraget. Vi gjennomfører alltid en sluttbefaring sammen med kunde for å kvalitetssikre gjennomføringen. I denne fasen vil avvikling/avhending av gamle lokaler være en naturlig del

follow url Europe AS kan tilby lagring og mellomlagring ved alle våre terminaler